Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Danh mục: Giấy phép ; Thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học

Theo quy định tại các văn bản của nhà nước, hoạt động giáo dục kỹ năng mềm được hiểu là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính, cụ thể là các: hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống và hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm nêu trên sẽ được thực hiện tại các trung tâm giáo dục do các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội hoặc các doanh nghiệp thành lập và được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp quy định của Pháp luật.

Để thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng mềm, các bạn có thể thỏa thuận cùng nhau góp vốn thành lập một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, sau khi đã có giấy phép đăng ký kinh doanh, các bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung  tâm đào tạo kỹ năng mềm theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

1.Về điều kiện:

–       Điều kiện cơ sở vật chất: Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định; Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học;

–       Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên: Có đủ điều kiện về sức khoẻ; Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

–       Điều kiện giáo trình, tài liệu: Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt; Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

2.Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động Trung tâm đạo tạo kỹ năng mềm:

–       Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

–       Bản sao chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh;

–       Bản sao văn bản, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích làm trung tâm đào tạo kỹ năng mềm của doanh nghiệp;

–       Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

–       Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

3.Cơ quan có thẩm quyền: Sở giáo dục và đào tạo;

4.Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ:

Hotline: 0987233829

Mọi thông tin chi tiết có thể xem tại website: luatanhnguyen.vn

 

Liên hệ
0987233829
Liên hệ
0987233829